תקנון האתר

מלון חוף דור

תקנון האתר

כללי

1.1 חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד

1.2 אתר  www.dorvillage.com (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותו הבלעדית של דור מושב עובדים (להלן: “החברה”). אתר האינטרנט מספק ככל האפשר, מידע אודות כפר הנופש של החברה, השירותים הניתנים על ידי כפר הנופש, המחירים, המבצעים ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש און ליין חופשות ו / או חבילות נופש בכפר הנופש וכמפורט באתר ולפי תנאי המכירה המופיעים.

1.3 הזמנת חופשות / חבילות הנופש האמורות (להלן: “השירותים”), באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן. מובהר כי הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה זהה ושקולה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.

תנאי שימוש באתר

2.1 המשתמש באתר ו/או כל הרוכש באמצעות האתר שירותים ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר (להלן: “המשתמש), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם . בכל מקרה של חוסר בהירות יש לפנות למייל /טלפון :

מרכז הזמנות רשתי – 04-6399121 או למייל [email protected]

2.2 המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות בתוכן האתר כל שימוש, כולל בתמונות שמופיעות באתר, תוכן האתר או כל מידע אחר המופיע באתר ,שימוש בכל אחד מתכנים אלה רק באישור ובכתב מהנהלת הכפר , למעט כמפורט בתקנון זה וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה .יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו

2.3 כל אדם שבבעלותו האישית והחוקית כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצוינות להלן : ויזה כ.א.ל, דיינרס קלאב, ישראכרט ומאסטרקרד, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר והתשלום עבור הזמנות אלו הינו כפר הנופש בלבד וכרטיס האשראי הינו לצורך בטחון בלבד ובתנאי שהרוכש מסר את כל פרטי כרטיס האשראי כחוק .

2.4 החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם .ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך

2.5 כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע”י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

2.6 באתר האינטרנט www.dorvillage.com ניתן למצוא קישורים )להלן: “לינקים”(לאתרי אינטרנט אחרים )להלן: “האתרים המקושרים”( הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש .על מנת לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב.

2.7 החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת.

2.8 החברה ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת האינטרנט , אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך ששרת האינטרנט האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור. במקביל עושה החברה ככל אשר בידה למנוע פעולות אלו .

2.9 החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא ,אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

2.10 החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

2.11 לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה

2.12 כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר , תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד .

פרטי רוכש השירותים

3.1 משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר ולפי חוק (להלן: פרטי הרכישה( .

3.2 החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.3 בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר נופשים, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה .

3.4 מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם.

כללי

  1. האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים, במסגרת בודדים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות. החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להסברים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין .
  2. נהלי ביטול ושינוי הזמנות –בכפוף לנהלי הביטול בכפר הנופש.

מדיניות ביטולים:

**ביטול ו/או שינוי שייעשה ביום שבת ו/או בכל יום מנוחה אחר בישראל, ייחשב (לצורך קביעת דמי ביטול) כאילו נעשה ביום העבודה העוקב.

**בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה (מועדים וכיוצ"ב) ביוזמת המשתמש, המשתמש עשוי להידרש לשלם דמי שינוי נוספים לחברה וזאת בהתאם לנהליה.

 נהלי ביטול

  1. לכפר הנופש שמורה הזכות לבטל הזמנות מחמת כח עליון
  2. נהלי ביטול:

    עונה רגילה

מרגע ביצוע ההזמנה ועד 14 יום לפני ההגעה יחויב האורח ב-  – 100 ₪ לכל חדר.

פחות מ- 14 יום לפני ההגעה  – האורח יחויב בעלות של לילה אחד.

עונת השיא:

יוני, יולי, אוגוסט, ספמטמבר וחגים יהודיים

מרגע ביצוע ההזמנה ועד 14 יום לפני ההגעה יחויב האורח ב  – 100 ₪ לכל חדר.

פחות מ- 14 יום לפני ההגעה  – האורח יחויב במלוא עלות ההזמנה.

כל ביטול / שינוי בפרטי ובתנאי ההזמנה שבוצעו דרך אתר כפר הנופש דור יבוצעו באמצעות הטלפון בלבד למרכז ההזמנות:

מרכז הזמנות  – 04-6399121

איסור על שימוש בלתי חוקי או בלתי מורשה:

כתנאי לשימושך באתר זה, הנך מתחייב שלא תעשה שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקיות או שאינה מורשית לפי תנאים, התניות והודעות אלה.

מחירים:

המחיר של החדרים בכפר הנופש יהיו כפי שמצוין באתר מעת לעת, למעט במקרים של טעות ברורה. מחירים עשויים להשתנות בכל עת, אבל שינויים אלה לא ישפיעו על הזמנות שכבר התקבלו. למרות מיטב המאמצים שמשקיעה החברה, חלק ממחירי החדרים בכפר הנופש המפורטים באתר עשויים להיות מתומחרים באופן שגוי. החברה במפורש שומרת לעצמה את הזכות לתקן כל שגיאות תמחור באתר האינטרנט שלה ו/או בהזמנות ממתינות שבוצעו תחת מחיר לא נכון. במקרה כזה, במידה וקיימת זמינות, אנו נציע לך את האפשרות לשמור את ההזמנה הממתינה שלך במחיר הנכון, או שנבטל את ההזמנה ללא קנס ביטול. החברה אינה מחויבת לספק לך חדרים במחיר שגוי (נמוך יותר), גם לאחר שנשלח לך אישור על ההזמנה. 

שיויים

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

-אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

-אם אירעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.

-במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה.

-במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

-בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש ו/או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין ותשיב לו כל סכום ששולם בגין החופשה שרכש, ככל ששולם.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל הזמנה (או חלק ממנה) מכל סיבה אשר תהא, לרבות במידה ומספר האורחים אינו מצדיק אספקתו של החדר ו/או שירות אותו רכש המזמין ו/או, כן עומדת לחברה הזכות לבטל ו/או להחליף כל חדר ו/או שירות  אשר נרכש על ידי המזמין במסגרת השירותים המוצעים, בחדר ו/או שירות אחרים, והכל בכפוף לדין.

החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות וכן את כל המחירים והשירותים המתפרסמים באתר בכל עת. החברה תהיה זכאית שלא לאשר ו/או לבטל באופן חד צדדי כל עסקה שנקלטה במערכת, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המזמין באופן אוטומטי.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו הכל ללא צורך להודיע על כך למזמין מראש.

כוח עליון:

החברה תהא פטורה מאחריות כלפי משתמשים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בהזמנתם, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מחמת כוח עליון, לעניין זה "כוח עליון" פירושו כל אירוע שמחוץ לתחום השליטה הסבירה של החברה ואשר משפיע או יש בו פוטנציאל להשפיע על יכולתה של החברה ו/או מי מטעמה למלא את התחייבויותיהם כלפיך, לרבות אך לא רק שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של החברה בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל הזמנה (או חלק ממנה) במידה ומספר האורחים אינו מצדיק אספקתו של החדר ו/או שירות אותו רכשו האורחים ו/או מכל סיבה אחרת, וכן עומדת לחברה הזכות לבטל ו/או להחליף כל חדר ו/או שירות  אשר נרכש על ידי האורחים במסגרת השירותים המוצעים, בחדר ו/או שירות אחרים, והכל בכפוף לדין.

למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ביחס לאי מילוי התחייבותה ו/ואו לביצוע התחייבותה באופן שונה מההזמנה המקורית (ככל שאפשרי), ככל ואלו נגרמו בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון. החברה לא תהא מחויבת להשיב למשתמש את כספו במקרים שבהם היא ו/או מי מטעמה לא ימלאו אחר התחייבויותיהם במלואם או חלקם בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.

סעיפים כלליים:

  • האורח מתחייב לשמור על תקינות ושלמות הציוד במלון, לרבות, הציוד הנמצא בחדרים, המתקנים בשטחי המלון והאופניים הניתנים בהשאלה לשימוש האורח ובאחריותו המלאה לרבות בדיקתם טרם השאלתם.
  • במקרה של נזק ו/או אובדן של הציוד המפורט לעיל האורח יחויב בשווי הנזק ללא צורך בהוכחה.
  • חל איסור על האורחים להגיע עם בעלי חיים ו/או מערכות הגברה לכפר הנופש.

**יובהר כי עד לקבלת אישור הזמנה מהחברה, ההזמנה לא תחייב את החברה.

**יובהר כי לעניין הזמנות שיבוצעו דרך אתר האינטרנט של החברה יחשבו כעסקת מכר מרחוק רק ככל שהן עומדות בכל התנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.

**האמור בתקנון זה בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהיפך.